روش فعالسازی نرم افزارهای قدیمی و قبل از 2014
روش فعالسازی نرم افزارهای جدید 2014 به بعد
 که قفل آنها سخت افزاری است
 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018