( لیست مشتریان نرم افزار های کامیشا )
 
مشتریان زیر نرم افزار  حسابداری   کامیشا را انتخاب کرده اند.

مراکز آموزشی (19)اداره جات (13)مراکز فرهنگی (6)انتشارات (15)مراکز درمانی (12)بیمه ها (4)شخصی (3736)شرکت (444)موسسات (15)نمایندگی ها (8)تعاونی ها (5)اماکن مذهبی (6)کانون (6)رستوران (6)فروشگاه (277)مشاغل آزاد و کارخانجات (655)
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018