تغييرات جديد در نرم افزار پيامک کامیشا

آخرين نسخه:  2019 در 3 سطح مختلف

 

 


به نام خدا
کاربر گرامي  سلام :

نام نسخه: 2018 ارسال پیامک -  تیرماه 96
تعداد سطح : 3 سطح ( پایه - متوسط - پیشرفته )


تاریخ انتشار این نسخه  :96/03/22

امکانات اضافه شده:

1- افزوده شدن امکان تعیین گروه بعنوان  لیست سیاه که به افراد این گروه در برنامه پیام ارسال نشود
2-زمان وقفه بین 2 ارسال تا 180 ثانیه افزوده شد
3- امکان ارسال تک پیام از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
4- امکان ارسال پیام گروهی از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
5- امکان ارسال پیام از فایل اکسل از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
6- امکان ارسال پبام زماندار از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
7- امکان ارسال پیام هوشمند  گروهی از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
8- امکان ارسال  پیام انبوه از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
9- امکان برگزاری مسابقه و قرعه کشی از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
10- امکان ارسال پیام خودکار( ماشین پاسخگو) از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
11- امکان راه اندازی صندوق پیشنهادات و انتقادات از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
12- امکان ارسال پیام تولدت مبارک از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
13- امکان ارسال پیام طبق تاریخ هشدار ( مثل اتمام بیمه - اتمام اشتراک - واریز کرایه و ... ) از طریق اینترنت با پیش 
   شماره های 1000 /3000/ 5000
14- می توانید به راحتی به پیام های اینترنتی که به دلیل لیست سیاه ارسال نمی شود از طریق سیم کارت و مودم 
 پیام ارسال کنید در ( ارسال گروهی - اکسل - تولدت مبارک - ارسال طبق تاریخ هشدار 1و 2 )
15- هوشمند تر شدن برنامه در هنگام کار با مودم
16 - دریافت دلیوری پیامک ارسالی با اینترنت در ارسال گروهی - هوشمند- اکسل - انبوه - تولدت مبارک-هشدار تاریخ 
1و2 - ارسال تک پیام - ارسال پیام آزمایشی به خودم در ارسال های گروهی
17- دریافت پیام از از طریق اینترنت با پیش شماره های 1000 /3000/ 5000
18- بررسی شارژ مانده در اکانت اینترنتی پیامک
 

 اشکالات برطرف شده:

1-اشکالات موجود در ارسال پاسخ در (  ارسال خودکار - قرعه کشی و صندوق پیشنهادات ) برطرف شد.

-------------------------------------------------------------------------------------
 
نام نسخه: 2017 ارسال پیامک - ویرایش دیماه 95
تعداد سطح : 3 سطح ( پایه - متوسط - پیشرفته)
تاریخ انتشار این نسخه : 95/10/30

    
امکانات اضافه شده:
1- سازگار تر شدن با ویندوز 10
2- افزوده شدن فایل نصب درایور مودم ویو کام در سی دی نصب برنامه


اشکالات برطرف شده:

1-رفع اشکال ارسال پیام با متن نامفهوم در ارسا ل آزمایشی پیام به خودم
 

نام نسخه: 2016 ارسال پيامک

تعداد سطح : 3 سطح ( پايه - متوسط - پيشرفته  )

تاريخ انتشار اين نسخه  : 95/05/29

امکانات اضافه شده:


1- سازگار تر شدن با مودم ويو کام
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- افزودن ليست تک پيام هاي ارسال شده به همراه امکان حذف هر رديف
3- قابليت چاپ تک پيام هاي ارسالي
4- قابليت اکسپورت تک پيام هاي ارسالي
5- امکان نمايش تک پيام هاي امروز –هفته قبل – ماه قبل و سال قبل
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6- امکان دريافت شماره ها بصورت تعداد بسيار بالا ( بيش از 50,000 شماره ) از ساير برنامه ها
7- امکان نمايش تعداد شماره ذخيره شده در دريافت شماره ها از ساير برنامه ها
و جلوگيري از قفل کردن برنامه
8 –افزايش چند برابري سرعت بررسي شماره هاي تکراري در دريافت شماره ها از ساير برنامه ها
9- بررسي تکراري بودن شماره ها جهت جلوگيري 100% از ذخيره شماره هاي تکراري
هنگام دريافت و ذخيره آنها از ساير برنامه ها طبق هر گروه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
10- امکان نمايش زمان باقيمانده براي ذخيره شماره هاي دريافتي از ساير برنامه ها
11- امکان نمايش آيتم (تعداد ذخيره در ثانيه ) هنگام ذخيره شماره هاي دريافتي از ساير برنامه ها
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
12- امکان  زماندار کردن ارسال پيام به ليست موجود در فايل اکسل
13- امکان  زماندار کردن ارسال پيام در پيام هاي تولدت مبارک
14- امکان  زماندار کردن ارسال پيام در پيام هاي انبوه
15- امکان  زماندار کردن ارسال پيام در پيام هاي هشدار 1 و 2
16- امکان  زماندار کردن ارسال پيام در پيام هاي هوشمند
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
17- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در ارسال پيام به ليست موجود در فايل اکسل
18- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در پيام هاي تولدت مبارک
19- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در پيام هاي انبوه
20- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در پيام هاي هشدار 1 و 2
21- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در پيام هاي هوشمند
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-افزايش چند برابري سرعت بررسي شماره در ارسال گروهي
23-افزايش چند برابري سرعت بررسي شماره در ارسال زماندار
24-افزايش چند برابري سرعت بررسي شماره در ارسال فايل اکسل
25-افزايش چند برابري سرعت بررسي شماره در ارسال تولدت مبارک
26-افزايش چند برابري سرعت بررسي شماره در ارسال پيام هشدار 1و 2
27-افزايش چند برابري سرعت بررسي شماره در ارسال هوشمند
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
28- امکان ارسال گروهي به گروه هاي با مخاطب بالا ( بالاي 50,000 نفر)
29- امکان ارسال زماندار به گروه هاي با مخاطب بالا ( بالاي 50,000 نفر)
30- امکان ارسال فايل اکسل به گروه هاي با مخاطب بالا ( بالاي 50,000 نفر)
31- امکان ارسال تولدت مبارک به گروه هاي با مخاطب بالا ( بالاي 50,000 نفر)
32- امکان ارسال هوشمند به گروه هاي با مخاطب بالا ( بالاي 50,000 نفر)
33- امکان ارسال تاريخ هشدار 1و 2 به گروه هاي با مخاطب بالا ( بالاي 50,000 نفر)
34- امکان ارسال انبوه به گروه هاي با مخاطب بالا ( بالاي 50,000 نفر)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 – امکان نمايش ( ميزان پيشرفت ذخيره شماره ها و تعداد آن ) در ارسال گروهي
36 – امکان نمايش ( ميزان پيشرفت ذخيره شماره ها و تعداد آن ) در ارسال هوشمند
37 – امکان نمايش ( ميزان پيشرفت ذخيره شماره ها و تعداد آن ) در ارسال زماندار
38 – امکان نمايش ( ميزان پيشرفت ذخيره شماره ها و تعداد آن ) در ارسال تولدت مبارک
39 – امکان نمايش ( ميزان پيشرفت ذخيره شماره ها و تعداد آن ) در ارسال از فايل اکسل
40 – امکان نمايش ( ميزان پيشرفت ذخيره شماره ها و تعداد آن ) در ارسال تاريخ هشدار 1و2
41- امکان نمايش ( ميزان پيشرفت ذخيره شماره ها و تعداد آن ) در ارسال انبوه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
42- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال ) در ارسال گروهي
43- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال زماندار
44- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال از فايل اکسل
45- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال تولدت مبارک
46- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال پيام هوشمند
47- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال طبق تاريخ هشدار 1و2
48- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال انبوه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
49- امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام ارسال گروهي
50- امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال انبوه
51- امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال هوشمند
52- امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال از فايل اکسل
53- امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال پيام تولدت مبارک
54- امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال طبق تاريخ هشدار 1و2
55- امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال پيام زمان دار
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
56- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در ارسال پيام زمان دار
57- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در ارسال پيام گروهي
58- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در ارسال پيام از فايل اکسل
59- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در ارسال پيام تولدت مبارک
60- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در ارسال پيام هشدار 1 و 2
61- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در ارسال پيام هوشمند
62- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در ارسال تک پيام
63- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در ارسال انبوه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
64- ارسال مجدد به پيام هاي دليور نشده در ارسال گروهي
65- ارسال مجدد به پيام هاي دليور نشده در ارسال هوشمند
66- ارسال مجدد به پيام هاي دليور نشده در ارسال انبوه
67- ارسال مجدد به پيام هاي دليور نشده در ارسال به فايل اکسل
68- ارسال مجدد به پيام هاي دليور نشده در ارسال تولدت مبارک
69- ارسال مجدد به پيام هاي دليور نشده در ارسال پيام هشدار 1 و 2
70- ارسال مجدد به پيام هاي دليور نشده در ارسال زماندار بصورت دستي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
71- امکان ادامه کارکرد برنامه درصورت بروز خطا در ارسال زماندار
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
72- امکان ذخيره پيام هاي بررسي شارژ و پيام هاي خاص و استفاده سريع و مجدد بدون تايپ آنها 
73 – امکان انتخاب شماره ها از گروه خاص يا همه گروه ها هنگام ارسال پيام تولدت مبارک
74 – امکان انتخاب شماره ها از گروه خاص يا همه گروه ها هنگام ارسال پيام هشدار 1و 2
75 – امکان طراحي و چاپ گزارش دلخواه هنگام انتخاب مخاطبين ارسال گروهي
76 – امکان طراحي و چاپ گزارش دلخواه هنگام انتخاب مخاطبين ارسال زماندار
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
77- افزوده شدن دکمه شروع و توقف در ارسال پيام زماندار هنگام ارسال
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
78- امکان فعال و غير فعال کردن بررسي شارژ بعد از ارسال پاسخ در پيام خودکار
79 - امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال پاسخ خودکار
80- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال پاسخ خودکار
81- نمايش حافظه پرشده و کل سيم کارت و مودم بطور مجرا در ارسال پيام خودکار
82- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در پاسخ خودکار
83- نمايش وضعيت حافظه مصرفي و کل سيم کارت و مودم جهت مديريت بهتر پيام خودکار
84- جلوگيري از ذخيره و ارسال پاسخ به پيام هاي تکراري دريافت شده در پيام خودکار در يک زمان و تاريخ 
85- حذف خودکار پيام هاي دريافتي از طرف اپراتور و يا پيام تبليغاتي از شماره هاي ناشناس
جهت جلوگيري از تداخل در کارکرد برنامه در پيام خودکار
86- نمايش خطا هاي برنامه در روي فرم به جهت جلوگيري از توقف کارکرد برنامه هنگام پيام خودکار
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
87- امکان فعال و غير فعال کردن بررسي شارژ بعد از ارسال پاسخ در صندوق پيشنهادات و انتقادات
88 - امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال پاسخ در صندوق پيشنهادات و انتقادات
89- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال پاسخ در صندوق پيشنهادات و انتقادات
90- نمايش حافظه پرشده و کل سيم کارت و مودم بطور مجرا در صندوق پيشنهادات و انتقادات
91- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در در صندوق پيشنهادات و انتقادات
92- نمايش وضعيت حافظه مصرفي و کل سيم کارت و مودم جهت مديريت بهتر در صندوق پيشنهادات و انتقادات
93- جلوگيري از ذخيره و ارسال پاسخ به پيام هاي تکراري دريافت شده در صندوق پيشنهادات و انتقادات  در يک زمان و تاريخ
94- حذف خودکار پيام هاي دريافتي از طرف اپراتور و يا پيام تبليغاتي از شماره هاي ناشناس
جهت جلوگيري از تداخل در کارکرد برنامه در صندوق پيشنهادات و انتقادات
95- نمايش خطا هاي برنامه در روي فرم  به جهت جلوگيري از توقف کارکرد برنامه در صندوق پيشنهادات و انتقادات
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
96- امکان تعيين پاسخ جهت ارسال به شماره شرکت کنندگان در دريافت عادي مسابقه 
97- امکان فعال و غير فعال کردن بررسي شارژ بعد از ارسال پاسخ در دريافت عادي مسابقه
98 - امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال پاسخ در دريافت عادي مسابقه 
99- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال پاسخ در دريافت عادي مسابقه 
100- نمايش حافظه پرشده و کل سيم کارت و مودم بطور مجرا  در دريافت عادي مسابقه
101- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در دريافت عادي مسابقه
102- نمايش وضعيت حافظه مصرفي و کل سيم کارت و مودم جهت مديريت بهتر در دريافت عادي مسابقه 
103- جلوگيري از ذخيره و ارسال پاسخ به پيام هاي تکراري دريافت شده در دريافت عادي مسابقه
104- حذف خودکار پيام هاي دريافتي از طرف اپراتور و يا پيام تبليغاتي از شماره هاي ناشناس
جهت جلوگيري از تداخل در کارکرد برنامه در دريافت عادي مسابقه 
105- نمايش خطا هاي برنامه در روي فرم به جهت جلوگيري از توقف کارکرد برنامه در دريافت عادي مسابقه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107– امکان حذف مسابقه هاي تعريف شده در برنامه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
108- امکان تعيين پاسخ جهت ارسال به شماره شرکت کنندگان در مسابقه  نموداري و زنده
109- امکان فعال و غير فعال کردن بررسي شارژ بعد از ارسال پاسخ در مسابقه  نموداري و زنده 
110 - امکان نمايش آيتم (تعداد ارسال در ثانيه ) هنگام  ارسال پاسخ در مسابقه  نموداري و زنده
111- امکان نمايش ( زمان باقيمانده براي ارسال) در ارسال پاسخ در مسابقه  نموداري و زنده
112- نمايش حافظه پرشده و کل سيم کارت و مودم بطور مجرا  در مسابقه  نموداري و زنده
113- امکان  بررسي دليوري پيام ارسالي در مسابقه  نموداري و زنده
114- نمايش وضعيت حافظه مصرفي و کل سيم کارت و مودم جهت مديريت بهتر در مسابقه  نموداري و زنده
115- جلوگيري از ذخيره و ارسال پاسخ به پيام هاي تکراري دريافت شده در مسابقه  نموداري و زنده
116- حذف خودکار پيام هاي دريافتي از طرف اپراتور و يا پيام تبليغاتي از شماره هاي ناشناس
جهت جلوگيري از تداخل در کارکرد برنامه در مسابقه  نموداري و زنده
117- نمايش خطا هاي برنامه در روي فرم به جهت جلوگيري از توقف کارکرد برنامه در مسابقه  نموداري و زنده
118-امکان نمايش فرايند برگزاري مسابقه ( نمايش پيام هاي دريافتي – درصف ارسال – ارسالي) در مسابق نموداري و زنده
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
119- نمايش حافظه پرشده و کل سيم کارت و مودم بطور مجرا  در فرم دريافت پيام
120- نمايش وضعيت حافظه مصرفي و کل سيم کارت و مودم جهت مديريت بهتر در فرم دريافت پيام
121- نمايش طول پيام هاي دريافتي بصورت جداگانه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
122- افزودن شدن نمايش پاسخ هاي ارسالي در مسابقه در فرم گزارش و جستجو و چاپ پيام هاي ارسالي
123- نمايش وضعيت دليوري – ساعت و تاريخ دليوري هر پيام ارسالي در فرم گزارش و جستجو و چاپ پيام هاي ارسالي
124- راحت تر شدن کار با پيام هوشمند در ارسال هاي مختلف گروهي – زماندار-اکسل و ....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
125- افزودن گارد دوم براي جلوگيري از ذخيره شماره هاي تکراري در ارسال گروهي
126- افزودن گارد دوم براي جلوگيري از ذخيره شماره هاي تکراري در ارسال زماندار
127- افزودن گارد دوم براي جلوگيري از ذخيره شماره هاي تکراري در ارسال تولدت مبارک
128- افزودن گارد دوم براي جلوگيري از ذخيره شماره هاي تکراري در ارسال پيام هوشمند
129- افزودن گارد دوم براي جلوگيري از ذخيره شماره هاي تکراري در ارسال از فايل اکسل
130- افزودن گارد دوم براي جلوگيري از ذخيره شماره هاي تکراري در ارسال تاريخ هشدار 1و2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 – افزودن گارد  و هشدار هنگام اصلاح مخاطبين بعد از ارسال در برنامه  ارسال گروهي جهت جلوگيري از به هم ريختگي مخاطبين و پيام هاي ارسالي
132 – افزودن گارد  و هشدار هنگام اصلاح مخاطبين بعد از ارسال در ارسال از فايل اکسل جهت جلوگيري از به هم ريختگي مخاطبين و پيام هاي ارسالي
133 – افزودن گارد  و هشدار هنگام اصلاح مخاطبين بعد از ارسال در ارسال زماندار گروهي جهت جلوگيري از به هم ريختگي مخاطبين و پيام هاي ارسالي
134 – افزودن گارد  و هشدار هنگام اصلاح مخاطبين بعد از ارسال در ارسال تولدت مبارک جهت جلوگيري از به هم ريختگي مخاطبين و پيام هاي ارسالي
135 – افزودن گارد  و هشدار هنگام اصلاح مخاطبين بعد از ارسال در ارسال طبق تاريخ هشدار 1و2 جهت جلوگيري از به هم ريختگي مخاطبين و پيام هاي ارسالي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
136- امکان جستجوي مخاطبين طبق تاريخ تولد خاص بين دو تاريخ دلخواه در انتخاب مخاطبين ارسال گروهي
137- امکان جستجوي مخاطبين طبق تاريخ تولد خاص بين دو تاريخ دلخواه در انتخاب مخاطبين ارسال زماندار
138- امکان جستجوي مخاطبين طبق تاريخ تولد خاص بين دو تاريخ دلخواه در انتخاب مخاطبين ارسال تولدت مبارک
139- امکان جستجوي مخاطبين طبق تاريخ تولد خاص بين دو تاريخ دلخواه در انتخاب مخاطبين ارسال تاريخ هشدار 1و2
140- امکان جستجوي مخاطبين طبق تاريخ تولد خاص بين دو تاريخ دلخواه در انتخاب مخاطبين ارسال هوشمند
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
141- امکان تعريف کدهاي پيش فرض شارژ در فرم شارژ سيم کارت هاي اعتباري  و انتخاب سريع آنها از ليست کشويي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
142- امکان جستجوي مخاطبين طبق تاريخ تولد خاص بين دو تاريخ دلخواه در فرم جستجو و چاپ ليست مشتريان
143 – امکان طراحي گزارش دلخواه در فرم جستجو و چاپ ليست مشتريان
144 – افزودن امکان مرتب سازي گرازش ها ي مختلف  ليست مشتريان در پيش نمايش با کليک روي عنوان هر ستون بصورت سريع و بدون نياز به بستن فرم پيش نمايش چاپ
145 – افزودن امکان مرتب سازي گرازش ها ي مختلف  پيام هاي ارسال شده و نشده در پيش نمايش با کليک روي عنوان هر ستون بصورت سريع و بدون نياز به بستن فرم پيش نمايش چاپ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
146- افزودن گارد براي جلوگيري از ذخيره ساعت هاي نامشخص و غيرمجاز در تعريف مسابقه و قرعه کشي
147- افزودن پيغام ذخيره موفق در هنگام ذخيره در تعريف مسابقه و قرعه کشي
148- افزودن ستون نوع ارسال در فرم ليست برنام هاي ارسال گروهي-اکسل – تولدت مبارک – هشدار 1و2 و ... و نمايش حالت هاي مختلف آن از قبيل: عادي - عادي زماندار – هوشمند – هوشمند زمانداز
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
149- امکان حذف شماره هاي دلخواه از ليست ارسال گروهي بعد از ذخيره برنامه بطور دائم 
150- امکان حذف شماره هاي دلخواه از ليست ارسال انبوه بعد از ذخيره برنامه بطور دائم 
151- امکان حذف شماره هاي دلخواه از ليست ارسال زماندار بعد از ذخيره برنامه بطور دائم 
152- امکان حذف شماره هاي دلخواه از ليست ارسال تولدت مبارک بعد از ذخيره برنامه بطور دائم 
153- امکان حذف شماره هاي دلخواه از ليست ارسال هشدار 1 و2  بعد از ذخيره برنامه بطور دائم 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
154- افزودن گارد در ارسال از فايل اکسل جهت جلوگيري از حذف شماره هاي مخاطبي انتخابي
جهت جلوگيري از خطاهاي بعدي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
155-افزودن نويگيشن به ارسال گروهي براي جابجايي راحت تر بين شماره هاي مخاطبين
 به همراه دکمه هاي: بعدي –قبلي-آخرين-اولين
156-افزودن نويگيشن به ارسال انبوه براي جابجايي راحت تر بين شماره هاي مخاطبين 
به همراه دکمه هاي: بعدي –قبلي-آخرين-اولين
157-افزودن نويگيشن به ارسال از فايل اکسل براي جابجايي راحت تر بين شماره هاي مخاطبين 
به همراه دکمه هاي: بعدي –قبلي-آخرين-اولين
158-افزودن نويگيشن به ارسال هوشمند براي جابجايي راحت تر بين شماره هاي مخاطبين
 به همراه دکمه هاي: بعدي –قبلي-آخرين-اولين
159-افزودن نويگيشن به ارسال تولت مبارک براي جابجايي راحت تر بين شماره هاي مخاطبين 
به همراه دکمه هاي: بعدي –قبلي-آخرين-اولين
160-افزودن نويگيشن به ارسال تاريخ هشدار 1و2  براي جابجايي راحت تر بين شماره هاي مخاطبين
 به همراه دکمه هاي: بعدي –قبلي-آخرين-اولين

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    اشکالات برطرف شده:
1- مشکل محاسبه طول پيام در ارسال خودکار

------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نسخه: 2015 ارسال پيامک

تعداد سطح : 5 سطح ( پايه - متوسط - پيشرفته - حرفه اي - سازماني )

تاريخ انتشار اين نسخه  : 94/11/14

امکانات اضافه شده:

1-سازگارتر شدن با مودم ويوکام

2-تغيير صفحه لاگ اين نرم افزار و به روز شدن آن

3- سازگاري با ويندوز 10

4- عدم نياز به بستن برنامه و اجراي مجدد پس از تغيير تاريخ روز

5- سازگار شدن با برنامه هاي ديگر که قفل سخت افزاري دارند با خريد افزونه مربوطه

6- افزوده شدن همه آپديت هاي نسخه 2014 که از سال 93 به برنامه اضافه شده است

بدون نياز به سي دي جداگانه و بصورت پيش فرض

    اشکالات برطرف شده:

1-  با ادغام شدن فايل هاي آپديت نياز به سي دي دوم برطرف شد.

2-خطاي عدم اتصال به مودم هنگام کار طولاني با آن تا حدود زيادي برطرف شد

3- بهم ريختگي اطلاعات در اکسپورت به اکسل که در بعضي از مواقع اتفاق مي افتاد, برطرف شد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نسخه: 2014 ارسال پيامک

تعداد سطح : 5 سطح ( پايه - متوسط - پيشرفته - حرفه اي - سازماني )

تاريخ انتشار اين نسخه  : 93/08/29

امکانات اضافه شده:

1-ذخيره فايل هاي پشتيباني با فرمت جديدp14 جهت جلوگيري از تداخل با نسخه هاي قبلي

2- افزودن فرمول جديد محاسبه طول پيامک و تعداد آن بصورت بسيار دقيق در همه بخش هاي برنامه

3-تغيير صفحه لاگ اين نرم افزار و به روز شدن آن

4- سازگاري با ويندوز 8.1

5- امکان خريد افزونه و افزودن امکانات غيرفعال به برنامه  فعلي هرکاربر

6- افزوده شدن همه آپديت هاي نسخه 2012 که از سال 91 به برنامه اضافه شده است

بدون نياز به سي دي جداگانه و بصورت پيش فرض

    اشکالات برطرف شده:

1-  با ادغام شدن فايل هاي آپديت نياز به سي دي  دوم برطرف شد.

2-برنامه مستقيما و بعد از نصب پس از اتصال قفل سخت افزاري شروع بکار مي کند.

3-برطرف شدن خطا بعد از  بستن برنامه .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نسخه: 2014 ارسال پيامک

تاريخ انتشار اين نسخه  :
1390/09/14

    امکانات اضافه شده

براي توليد اين نسخه از همه مشتريان نسخه 2010 و 2011 توسط پيامک نظر خواهي شده است.

مثل هميشه شما مشتريان عزيز نسبت به ما لطف داشتيد و با ارسال نظرات ارزنده خود ما را سرفراز نموده و

در توليد نسخه 2012  بسيار ياري نموديد.

الحق و الانصاف نظرات دوستان بسيار ارزنده و کارگشا بود و لازم است از همه دوستان تشکر و قدرداني کنيم.

امکانات اين نسخه عبارتند از:

پس از بررسي نظرات و پيشنهادات دوستان از طريق ايميل و پيامک و يا تلفني و حضوري سعي نموديم تا حتي الامکان بسياري از آنها را در نسخه 2012 اضافه کنيم.

يکي از بهترين قسمت هايي که به اين نسخه اضافه شده است امکان ارسال نظير به نظير و هوشمند از فايل اکسل مي باشد

که واقعا برنامه  را متحول کرده است به نحوي که امکانات بيشماري را به کاربران ميدهد و در هر زمينه اي ميتوان از آن استفاده نمود.

دومين تغيير عمده افزودن امکان دريافت دليوري پيام در ارسال اينترنتي است  که مشخص شود آيا يک پيام به دست مخاطب رسيده يا خير

سومين تغيير مهم افزودن امکان تشخيص اعداد فارسي در بخشهاي دريافت پيام- نظرات و انتقادات- پيام خودکار-مسابقه و قرعه کشي  ميباشد

به نحوي که اگر اعداد درپيام ورودي فارسي بودند برنامه قادر به تشخيص و پردازش آن ميباشد

 در طراحي اين نسخه سعي کرديم تا با راحتترين روش اين کار صورت بگيرد تا کاربران در استفاده از نرم افزار راحت باشند

امکانات اضافه شده در نسخه 2012 عبارتند از:

1- امکان ارسال پيام نظير به نظير و هوشمند بطور مستقيم از فايل اکسل

و امکان استفاده از آن براي ارسال نمرات دانش آموزان - اس ام اس بانک بطوري که به هر فرد پيام جداگانه اي بطور هوشمند ارسال شود

2- افزودن 5 فيلد آزاد براي مشتريان تا در هر زمينه اي کاربران بتوانند از برنامه استفاده کنند

3- افزودن گزينه عنوان اسمي براي مشتريان يعني بتوان در پيام هوشمند برنامه بطور خودکار کلمه آقاي يا خانم را با توجه به جنسيت مشتري انتخا و ارسال نمايد

4- افزودن 2 فيلد تاريخ هشدار 1 و تاريخ هشدار 2  و امکان ارسال سريع و راحت پيامک بر اساس اين دو تاريخ.

اين امکان مورد تقاضاي بسياري از شرکت هاي بيمه - تجهيزات آتش نشاني- موسسات مالي و اعتباري و ... بوده است

5-افزودن گزينه ارسال آزمايشي پيامک به خودم در ارسال هاي مختلف تا براحتي پيام را بخودمان ارسال کنيم تا صحت  آنرا چک نماييم

6-امکان دريافت دليوري پيام ها در ارسال اينترنتي

7- امکان ارسال مجدد پيام هاي تحويل نشده

8- امکان چاپ ليست پيام هاي ارسال شده گروهي در همان صفحه ارسال

9- امکان چاپ ليست پيام هاي انبوه ارسال شذه در همان صفحه ارسال

10- امکان ذخيره اطلاعات پيامک هاي ارسالي  با پسوند فايل اکسل

11- امکان ذخيره اطلاعات مشتريان با پسوندفايل اکسل

12- امکان گروه بندي  برنامه هاي ارسال در فواصل يکماه- يک هفته - و يکسال و همه پيام ها در بخش هاي مختلف

13- افزودن 2 گزينه به فرم جستجوي دستگاه هاي ارسال به اين منظور که آيا کاربر ميخواهد اين صفحه با شروع برنامه نمايش داده شود يا خير و اينکه آيا بطور خودکار جستجو صورت بگيرد يا خير

14-افزودن يک دکمه  که همه منو ها در آن قابل دسترسي است در زماني که برنامه بصورت نوار ابزار در سمت راست

صفحه نمايش قرار ميگيرد که واقعا کار با برنامه را متحول نموده است

15-امکان ارسال پيام تولدت مبارک به مشتريان بصورت خيلي راحت و اسان

16-امکان افزودن ارسال پيام بر اساس تاريخ هاي هشدار 1 و 2

17- امکان ارسال پيامک هوشمند به منوي ارسال اضافه شد

18- امکان ارسال پيام هوشمند بر اساس آيتم هاي جديد مثل عنوان اسمي- تاريخ هشدار 1و2- تاريخ تولد و ساير آيتم ها

19- پيام هوشمند مجددا  طراحي شد و کاملا متحول گشت بطوري که قابل قياس با نسخه قبل نيست

20- امکان دريافت و پردازش اعداد فارسي در بخش پيشنهادات و انتقادات کاملا افزوده شد

21- امکان دريافت و پردازش اعداد فارسي در بخش  پردازش و ارسال خودکار پيام کاملا افزوده شد

22-امکان دريافت و پردازش اعداد فارسي در بخش مسابقه و قرعه کشي کاملا افزوده شد

23-امکان جستجو بر اساس همه آيتم ها به بخش ورود اطلاعات مشتريان اضافه شد

24- امکان جستجو بر اساس شماره تلفن همراه - تاريخ هشدار 1 و2 و ... به بخش جستجو و چاپ ليست مشتريان اضافه شد

25-افزودن دکمه هاي قبلي-بعدي- اولين -آخرين به قسمت هاي مختلف برنامه براي کاربري راحتتر و سريعتر

26-امکان جستجوي مشتريان هر گروه فقط در همان گروه

27-امکان ارسال پيامک هاي طولاني تا طول 20 پيام

28-امکان محاسبه قيمت پيامک هاي ارسالي تا 20 پيام

29-امکان محاسبه پيام هاي دريافتي اينترنتي در حال دريافت و نمايش تعداد کل و باقيمانده

30-امکان انتخاب مشتريان بطور دلخواه از گروه ها درارسال گروهيپ

31- امکان جستجو در نام گروه ها در ارسال گروهي

32-امکان ذخيره پيام هوشمند بعنوان پيش نويس پيام

و ده ها امکان جديد که در بخش هاي مختلف اضافه شده است و  در صورت نياز ميتوانيد به دموي آن مراجعه نماييد

موفق باشيد

تاريخ انتشار اين نسخه  : 1389/11/13

امکانات اضافه شده

 • 1.امکان انتخاب و جستجوي ببين گروه ها در ارسال گروهي
 • 2.امکان نمايش لحظه اي نمودار در مسابقه
 • 3. امکان تعيين فارسي و يا انگليسي بودناعداد در پيامک ارسالي
 • 4.برداشتن قسمت پخش موسيقي در صفحه اول و افزودن آن به نوار ابزار پايين
 • 5.افزودن تنظيمات پيشرفته در ارسال تک پيام اينترنتي
 • 6.امکان مينيمايز نمودن برنامه مانند ويندوز سون(7) از گوشه پايين برنامه
 • 7.امکان غير فعال نمودن بررسي شماره هاي غير مجاز در ارسال گروهي
 • 8.امکان غيرفعال نمودن بررسي شماره هاي تکراري در ارسال گروهي

امکانات اصلاح شده

 • 1.اشکال موجود در کپي و جابجايي اعضا بين گروه ها برطرف شد
 • 2.بررسي اتصال به اينترنت سريعتر و قويتر شد

 

در پايان از آقايان زارع شهر ميبد-آقاي خزراعي شهر کرج- آقاي چمني شهر بيرجند 

و آقاي افشار شهر تهران و جناب آقاي نصير پور شهر اهواز که واقعا ما را در توليد اين نسخه

 با تمام وجود ياري  نمودند

 و از صبر و حوصله ايشان نهايت تشکر را داريم.

فراهاني

مسئول پشتيباني

گروه نرم افزاری کامیشا

تاريخ انتشار اين نسخه  : 1389/11/03

امکانات اصلاح شده

 • 3.برگرداندن برنامه به دي ال ال قبلي در نسخه 2010 جهت سازگاري بهتر
 • 4.اصلاح پيام هاي خطا هنگام دريافت و ارسال با اينترنت
 • 5.پخش صدا هنگام قطع شدن اينترنت و نمايش پيام خطا بدون توقف فعاليت
 • 6.اشکالات موجود در ذخيره پيام در دريافت از مودمحل شد.
 • 7.قابليت تعريف شماره پورت سرور جهت بعضي از اينترنت هاي مشکل دار
 • 8.قابليت عبور از فايروال هاي بعضي از آي اس پي ها
 • 9.قابليت تعريف شماره هاي مجاز جهت پيام خودکار
 • 10.قابليت ذخيره همه پيام هاي دريافتي ارسال خودکار
 • 11.و ...

در پايان از آقايان زارع شهر ميبد-آقاي خزراعي شهر کرج-آقاي چمني شهر بيرجند 

و آقاي افشار شهر تهران که واقعا ما را در توليد اين نسخه با تمام وجود ياري  نمودند

 و از صبر و حوصله ايشان نهايت تشکر را داريم.

فراهاني

مسئول پشتيباني

گروه نرم افزاری کامیشا

تاريخ انتشار اين نسخه  : 1389/10/27

    امکانات اضافه شده

 • 12. برگزاري مسابقه بصورت زنده و آنلاين مثل برنامه نود
 • 13.امکان چاپ ليست برنده هاي هر مسابقه
 • 14.امکان چاپ ليست افراد شرکت کننده در مسابقه
 • 15.امکان چاپ ليست افرادي که در مسابقه پاسخ صحيحداده اند
 • 16.امکان چاپ نمودار براي هر مسابقه
 • 17.امکان دريافت برگزاري مسابقه از طريق شماره هاي 3000
 • 18.امکان مشاهده و چاپ و جستجوي پيام هاي دريافتي هر مسابقه
 • 19.امکان دريافت اطلاعات از ساير برنامه ها براي پاسخ خودکار
 • 20.امکان دريافت و ارسال پاسخ خودکار از طريق شماره هاي 3000
 • 21.امکان ارسال يک پيام خاص وقتي پاسخ در بين موارد تعريف شده نباشد
 • 22.امکان چاپ ليست پيام هاي خودکار با قابليت جستجو
 • 23.راحت تر شدن دريافت پبام خودکار و حذف پنجره هاي اضافي
 • 24.امکان اجراي مسابقه و پاسخ خودکار در حالتي که برنامه مينيمايز باشد
 • 25.افزوده شدن منوي پيشنهادات و انتقادات
 • 26.امکان دريافت انتقادات و پيشنهادات از طريق شماره هاي 3000
 • 27.امکان دريافت انتقادات و پيشنهادات از طريق جي اس ام مودم
 • 28.امکان جستجو و چاپ ليست انتقادات و پشنهادات دريافتي
 • 29.امکان ارسال پاسخ خودکار به پيشنهادات و انتقادات دريافتي
 • 30.امکان کپي کردن و جابحايي اطلاعات مشتريان بين گروه هاي مختلف
 • 31.امکان تشخيص و حذف شماره هاي تکراري ورودي بطور هوشمند
 • 32.عدم ارسال پيامک به شماره هاي تکراري
 • 33.امکان ارسال پيامک به افراد يک گروه بصورت گزينشي
 • 34.امکان انجام تنظيمات پيشرفته گوشي يا مودم در صورت نياز
 • 35.امکان جستجوي دستگاه ارسال مستقما از منوي اصلي
 • 36.تشخيص خودکار شماره هاي تکراري قبل از ارسال گروهي

    اشکالات برطرف شده:

1- اصلاح روش محاسبه شارژ باقيمانده اينترنتي براساس تعداد پيامک باقيمانده

2- مشکل موجود در تعيين سطح دسترسي برطرف شد.

موفق باشيد

تاريخ انتشار اين نسخه  : 1389/08/20

    امکانات اضافه شده

 • 1.شناسايي هوشمند تلفن همراه و جي اس ام مودم هنگام ورود به برنامه
 • 2.امکان ثبت جنسيت ، تاريخ تولد و سن مشترکين
 • 3.امکان تنظيم اخطار تکراري بودن نام خانوادگي و شماره همراه هنگام تعريف مشترکين
 • 4.امکان تنظيم اخطار خالي بودن نام و نام خانوادگي هنگام تعريف مشترکين
 • 5.امکان ثبت سريع اطلاعات مشترکين
 • 6.امکان چاپ اطلاعات گروه هاي تعريف شده
 • 7.جستجوي مشترکين بر اساس سن ، جنس ، تاريخ تولد و متولدين امروز
 • 8.امکان چاپ ليست مشترکين در سه نوع مختلف
 • 9.امکان ارسال اطلاعات گروه ها و مشترکين به ساير برنامه ها مانند اکسس
 • 10.امکان ورود اطلاعات مشترکين از ساير برنامه ها مانند اکسس و اکسل و ... به داخل نرم افزار
 • 11.امکان تعريف نامحدود پيش نويس پيامک
 • 12.امکان انتخاب تمامي گروه هاي موجود براي ارسال پيامک گروهي
 • 13.امکان ارسال پيامک گروهي بر اساس تاريخ تولد ، سن و ...
 • 14.تشخيص هوشمند پيامک هاي صحيح و عدم ارسال پيامک به شماره تلفن هاي ناقص
 • 15.امکان ارسال پيامک هوشمند در ارسال پيامک گروهي
 • 16.امکان ارسال پيشوند مورد نظر در پيامک هوشمند
 • 17.امکان ارسال پيامکهاي ارسال نشده در ارسال پيامک گروهي
 • 18.امکان ورود مبلغ شارژ گوشي همراه شما در ارسال پيامک گروهي
 • 19.امکان ارسال پيامک هاي ارسال نشده در ارسال پيامک انبوه
 • 20.امکان ورود مبلغ شارژ گوشي همراه شما در ارسال پيامک
 • 21.امکان ارسال پيامک زمان بندي شده
 • 22.امکان ارسال پيام زمان بندي شده به گروه هاي تعريف شده بر اساس تاريخ و ساعت
 • 23.امکان ارسال پيام زمان بندي شده به گروه ها براساس سن و تاريخ تولد مشترکين
 • 24.امکان ثبت پيام خودکار
 • 25.امکان تشخيص نوع پيامک دريافتي و ارسال پيام تعريف شده در پيام خودکار
 • 26.امکان ثبت مسابقه و قرعه کشي
 • 27.امکان تعريف پاسخ صحيح پيامک و مشاهده پيامک هاي صحيح دريافتي
 • 28.قرعه کشي بين پاسخ هاي دريافتي به صورت دستي و خودکار
 • 29.امکان مشاهده ميزان شارژ خط همراه اعتباري (سازگار با بعضي از گوشي ها و اکثريت جي اس ام مودم ها)
 • 30.امکان شارژ سيم کارت هاي اعتباري (سازگار با بعضي از گوشي ها و اکثريت جي اس ام مودم ها)
 • 31.امکان تعريف قيمت پيامک هاي فارسي و انگليسي
 • 32.امکان مشاهده خطاي اتصال به گوشي يا جي اس ام مودم هنگام اتصال
 • 33.امکان گزارش گيري از از پيامک هاي تکي ، گروهي و انبوه
 • 34.امکان گزارش گيري از پيام هاي ارسال شده يا نشده از تمامي روش هاي ارسال
 • 35.راهنماي هوشمند تصويري در تمامي فرم هاي برنامه در ارتباطبا همان فرم
 • 36.امکان ارسال اطلاعات از تمامي جدول ها به ساير برنامه ها مانند اکسس
 • 37.امکان قرار دادن تصوير براي کاربر
 • 38.امکان تعيين اختيارات هر کاربر به صورت جداگانه
 • 39.امکان دريافت اطلاعات از نسخه 2009
 • 40.امکان پاک کردن تمامي اطلاعات برنامه
 • 41.راهنماي برنامه به صورت تصويري از تمامي منوهاي برنامه
 • 42.امکان تعريف برنامه ارسال در ارسال پيامک براي مديريت بهتر پيام هاي ارسالي
 • 43.امکان چاپ ليست برنامه هاي ارسال
 • 44.افزوده شدن ستون تعداد مشترکين هر گروه در تعريف مشترکين
 • 45.امکان تنظيم ساعت وتاريخ کامپيوتر از طريق برنامه
 • 46.امکان اجراي برنامه بدون پنجره در کنار ساعت کامپيوتر
 • 47.امکان اتصال خودکار به گوشي و مودم در صورت قطع شدن ارتباط
 • 48.امکان تبديل برنامه به نوار ابزار زيبا بدون اشغال کل صفحه نمايش کاربر
 • 49.نمايش اوقات شرعي و پخش خودکار اذان و نيايش قران قبل از اذان
 • 50.بيش از 7 نوع ساعت زيبا به برنامه افزوده شده است
 • 51.امکان پخش ده ها موسيقي دل نشين در داخل برنامه
 • 52.افزودن قرآن کريم به همراه سه نوع ترجمه
 • 53.امکان پخش اذان بطور خودکار به همراه صداي 7 موذن مشهور
 • 54.افزوده شدن فال حافظ
 • 55.افزوده شدن دائره المعارف عمومي به همراه هزاران نکات خواندني و مفيد
 • 56.افزوده شدن دهها تصوير پشت زمينه بسار زيبا به برنامه
 • 57.امکان تغيير و يکي کردن تصوير ويندوز و پشت زمينه برنامه
 • 58.و ده ها امکانات ديگر که در طول کار با برنامه متوجه آنها خواهيد شد

    اشکالات برطرف شده:

1-اصلاح روش محاسبه قيمت و طول پيامک

2-همه اشکالات مطرح شده توسط کاربران بدليل طراحي مجدد برنامه برطرف شد.

موفق باشيد

تاريخ انتشار اين نسخه  : 88/03/03

    امکانات اضافه شده

1- امکان توقف ارسال هنگام ارسال پيامک

2- امکان ارسال با گوشي و جي اس ام مودم در همه جاي برنامه

3- امکان ارسال پيام هاي ارسال نشده انبوه و گروهي

4- امکان دريافت پيام با جي اس ام مودم

5- افزوده شدن بخش قرعه کشي

6-  امکان تعريف طول پيامک

8- امکان حذف پيام از گوشي(فقط در گوشي هاي سازگار )

9- امکان دريافت پيام هاي جديد خوانده شده و يا همه پيام ها از گوشي

10- امکان جستجو و ارسال مجدد پيامک هاي ارسال نشده انبوه و گروهي

11- امکات تنظيم فاصله زماني بين هر پيامک

12- امکان تنظيم نوع پيام ارسال بصورت لحظه اي و معمولي

13- امکان تنظيم ماندگاري پيام در سيم کارت مشتري

14- امکان تنطيم تعداد دفعات تلاش براي ارسال نشده ها

15- شناسايي و تنظيم خودکار گوشي توسط برنامه

16- افزوده شدن ساعت و تقويم فارسي به برنامه

17- افزوده شدن نمايشگر باطري و آنتن گوشي

18- افزوده شدن تنايشگر نام گوشي-مدل و شماره اپراتور

19- امکان تنظيم ساعت وتاريخ کامپيوتر از طريق برنامه

20- نمايش اوقات شرعي و پخش خودکار اذان و نيايش قران قبل از اذان

21- بيش از 7 نوع ساعت زيبا به برنامه افزوده شده است

22- امکان پخش ده ها موسيقي دل نشين در داخل برنامه

23- امکان حذف پيام هاي ارسال نشده

    اشکالات برطرف شده:

3-برطرف نمودن خطاي پين کد در بعض از گوشي ها

4-افزايش سرعت ارسال تا حدودي

5-سازگاري با ويندوز ويستا

6-عدم نياز به از کار انداختن UAC دز ويندوز ويستا

7-محدوديت دريافت پيام ها تا 10 عدد برطرف شد

8-اشکال موجود در محاسبه طول پيامک ارسالي اصلاح شد

9-محدوديت مربوط به پيش نويس پيام برداشته شد

10-سرعت اجراي برنامه افزايش داده شد

11-خطاي موجود در ساعت ارسال پيامک اصلاح شد

12-تعداد ازسال نشده ها کمتر شده است

13-حذف دکمه هاي اضافي و کمتر شدن شلوغي ظاهر برنامه

14-سايز تعدادي از فرم ها بزرگتر شد تا راحت تر استفاده شود

15-حذف پيام هاي ارسال نشده راحت تر شده است

در پايان از کاربران گرامي که ما را از نظرات خود بهره مند نمودند کمال تشکر را داريم.

و از شما درخواست داريم تا نظرات و اشکالات و پيشنهادات خود را درمورد برنامه

در تالار گفتگوي سايت گروه نرم افزاری کامیشا بنويسيد.

با تشکر. موسوي مسئول تيم برنامه نويسيصفحه اصلي نرم افزار ارسال پيامک کامیشا

 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018