( لیست مشتریان نرم افزار های کامیشا )
 
مشتریان زیر نرم افزار  نرم افزار چاپ بارکد   کامیشا را انتخاب کرده اند.

داروخانه و بانک (2)سازمان (2)شخصی (232)شرکت (62)فروشگاه (18)موسسه (2)دفتر (10)
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018