قالب های آماده مشاغل مختلف نرم افزار اتوماسیون اداری کامیشا


از لیست زیر با توجه به شغل خود فایل قالب را دانلود و در برنامه اتوماسیون کامیشا در منوی امکانات - منوی قالب ها  استفاده نمایید.

قالب نرم افزار دبیرخانه:

 دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون,دبیرخانه و بایگانی کامیشا
نامه وارده
 دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون,دبیرخانه و بایگانی کامیشا
نامه صادره
 دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون,دبیرخانه و بایگانی کامیشا
ارجاعات نامه وارده
 دبیرخانه و بایگانی و اتوماسیون,دبیرخانه و بایگانی کامیشا
دفتر تلفن
                                                           
 
 
تاریخ انتشار:96/12
 تاریخ انتشار:96/12
 تاریخ انتشار:96/12
 تاریخ انتشار:96/12
     

 قالب نرم افزار سازمان و پرسنل :

اطلاعات سازمانی

اطلاعات پرسنل

دفتر تلفن
                                                                   
 
 
 
تاریخ انتشار:96/12
 تاریخ انتشار:96/12
 تاریخ انتشار:96/12 


قالب نرم افزار بایگانی اسناد :
 
فرم بایگانی اسناد
 
فرم امانت اسناد
 
دفتر تلفن
                                                                        
 
 
تاریخ انتشار:96/12
 تاریخ انتشار:96/12
 تاریخ انتشار:96/12
     

 
 
 


 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018