برخی از نمایشگاه های گروه نرم افزاری کامیشا

گروه نرم افزاری کامیشا در راستای گسترش فعالیت های کاری خود همواره سعی نموده است تا در نمایشگاه های مختلف کامپیوتر در شهر های مختلف کشور
و سایر کشور ها شرکت نماید. در بخش های بعدی , تصاویر تعدادی از این نمایشگاه ها را مشاهده خواهید نمود.

نمایشگاه کامیشا
نمایشگاه رسانه دیجیتال
1389 - تهران
نمایشگاه کامیشا
نمایشگاه جی تکس
2011  دوبی
نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ
1389 تهران
نمایشگاه قم
نمایشگاه کامپیوتر
1389 قم
نمایشگاه دیجیتال قم
نمایشگاه رسانه دیجیتال
قم 1388
نمایشگاه همدان
نمایشگاه کامپیوتر
1387 همدان
نمایشگاه الکامپ قم
نمایشگاه الکامپ
1387 قم
نمایشگاه رسانه دیجیتال 1389 تهران

 

در نمایشگاه رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد , کامیشا حضور فعالی داشت و نرم افزار های متعددی را در این نمایشگاه رونمایی کرد.

نمایشگاه کامیشا
نمایشگاه کامیشا
نمایشگاه کامیشا
نمایشگاه کامیشا
نمایشگاه کامیشا
نمایشگاه کامیشا


نمایشگاه جی تکس 2011  دوبی 

 

در راستای حضور در بازارهای خارجی و افزایش تعاملات بین المللی , تعدادی از پرسنل از نمایشگاه جیتکس 2011 دوبی بازدید بعمل آوردند.

نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی  نمایشگاه دوبی    نمایشگاه دوبی   نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی  نمایشگاه دوبی    نمایشگاه دوبی   نمایشگاه دوبی
نمایشگاه دوبی    نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی  نمایشگاه دوبی 
  نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی    نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی 
  نمایشگاه دوبی   نمایشگاه دوبی   نمایشگاه دوبی نمایشگاه دوبی 


نمایشگاه الکامپ 1389 تهران

 

تجربه زیبای حضور در این نمایشگاه با استقبال بینظیر دوستان لذت بخش تر از قبل شد.

نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ
  نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ  نمایشگاه الکامپ  نمایشگاه الکامپ نمایشگاه کامپیوتر 1389 قم

 

به منظور گسترش فعالیت ها , گروه نرم افزاری کامیشا در این نمایشگاه شرکت نمود .

نمایشگاه قم نمایشگاه قم نمایشگاه قم
نمایشگاه قم
نمایشگاه قم نمایشگاه قمنمایشگاه رسانه دیجیتال قم 1388

 

استقبال کم نظیر دوستان از غرفه کامیشا موجب دلگرمی هرچه بیشتر ما شد.

نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم
نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم
نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم
نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم
  نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه دیجیتال قم  نمایشگاه دیجیتال قم  نمایشگاه دیجیتال قم نمایشگاه کامپیوتر 1387همدان

 

در این نمایشگاه ما در صدد افزایش نمایندگی های فروش در شهر های دیگر بودیم.

نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان
نمایشگاه همدان
نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان


نمایشگاه الکامپ 1387 قم

 

شرکت در این نمایشگاه آغاز عصر جدیدی در معرفی کامیشا به عنوان گروه قدرتمند نرم افزاری بود.

نمایشگاه الکامپ قم نمایشگاه الکامپ قم
نمایشگاه الکامپ قم
نمایشگاه الکامپ قم
 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018