منوی گزارش ها

نرم افزار صندوق قرض الحسنه کامیشا

   دانلود نسخه آزمایشی
منوی گزارش ها:

در این نرم افزار بانک کاملی از گزارش ها وجود دارد که به راحتی میتوانید
وضعیت صندوق خود را در هر لحظه زیر نظر داشته باشید.

لیستی گزارش هایی که در عکس می بینید هر کدام شامل چندین گزارش
 مربوطه می باشد و در مجموع بیش از 60 گزارش
وجود دارد.

در عکس های زیر لیست هر یک از گزارش ها را به تفکیک میتوانید ببینیدنرم افزار صندوق قرض الحسنهنرم افزار صندوق قرض الحسنه


<-------
گزارش های مشتریان / واریز و برداشت                         


                گزارش های بانک و چک ------->
 
نرم افزار صندوق قرض الحسنه

  <----- گزارش های وام و اقساط                                            گزارش های هزینه و درآمد ----->
نرم افزار صندوق قرض الحسنه


نرم افزار صندوق قرض الحسنه
   
گزارش های صندوق های تعریف شده برنامه 


گزارشات کلی موسسه
نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نرم افزار صندوق قرض الحسنه


  نمودارهای وام و تقاضاهای وامنمودارهای واریز - برداشت - اقساط - درآمد - هزینه


نرم افزار صندوق قرض الحسنه

نمودارهای صندوق و سود و زیان

 
نرم افزار قرض الحسنه,نرم افزار درخواست وام,درخواست واریز و برداشت,مشاهده موجودی و گردش حساب,صندوق های قرض الحسنه,متقاضیان وام,صندوق های قرض الحسنه,صندوق قرض الحسنه,قرض الحسنه,صندوق,نرم افزار مدیریت قرض الحسنه,نرم افزار صندوق,نرم افزار صندوق قرض الحسنه,صندوق قرض الحسنه خانوادگی,نرم افزار مديريت صندوق قرض الحسنه,صندوق قرض الحسنه سازماني,نرم افزار حسابداری قرض الحسنه فامیلی,قرض الحسنه,نرم افزار صندوق قرض الحسنه فامیلی,پرداخت وام,دریافت وام,دموی نرم افزار صندوق
 
 
Kamisha Soft Group- 2006 -2018